Zapytanie ofertowe nr 1/PV/2017

19.07.2017
Dotyczy projektu pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Serwistal o mocy 0,999 MWp. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Prosimy o składnie ofert zgodnie z zapytaniem ofertowym.

02.08.2017
W formularzu oferty pojawił się błąd piśmienniczy. W części dotyczącej „czas reakcji serwisowej” zostaje dokonana zmiana:
Było: – czas reakcji serwisowej (podany w pełnych dniach nie dłużej niż 7 dni)
Ma być: – czas reakcji serwisowej (podany w pełnych godzinach nie dłużej niż 24 godziny)

Jednocześnie zmieniony zostaje termin składania ofert.
Oferty należy złożyć do 7 sierpnia 2017r.

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr.1 – formularz oferty
Załącznik nr.2 – oświadczenie
Załącznik nr.2.1 – oświadczenie
Załącznik nr.3 – wykaz robót
Załącznik nr.4 – wykaz osób